4 අප්රේල් 2020 සෙනසුරාදා
මයික්රෝෆෝනය සහිත ළදරු

මයික්රොෆෝන්

මයික්‍රොෆෝන - ඔබ මිලදී ගැනීමට පෙර දැනගත යුතු සියල්ල නව මයික්‍රෆෝනයක් මිලදී ගැනීමට බොහෝ හේතු තිබේ, වේවා ...