ඔක්තෝබර් 21, 2019 සඳුදා
4K වීඩියෝ සහ ඡායා පිටපත් සහිත Quadcopter ඩ්රෝන්