අගෝස්තු 18, 2019 ඉරිදා
4K වීඩියෝ සහ ඡායා පිටපත් සහිත Quadcopter ඩ්රෝන්