5 අප්‍රියෙල් 2020 වන ඉරිදා
4K වීඩියෝ සහ ඡායා පිටපත් සහිත Quadcopter ඩ්රෝන්