ඔක්තෝබර් අඟහරුවාදා, 22, 2019
ආරම්භයක් ප්රධාන වචන ශබ්ද

ප්රධාන වචන: ශබ්දය