4 අප්රේල් 2020 සෙනසුරාදා
ආරම්භයක් ෆාමසි පෝෂණ අතිරේක

පෝෂණ අතිරේක

අතිෙර්ක ආහාර

අතිෙර්ක: ඔවුන් සෞඛ්ය, ශක්තිය, පූර්ණ කෙස් පොරොන්දු වෙනවා. නමුත් ඔවුන් ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පරිදි ප්රයෝජනවත් වේ?