සෞඛ්ය

සෞඛ්ය

සෞඛ්යයට කැමති නැති අයෙක් - වයසක වයස බවට පත්විය හැකිද? ඇත්ත වශයෙන්ම, අපගෙන් බොහෝ දෙනෙක් මහලු වියට පත් වී ඇත. ගමන් කිරීම සහ ක්රියාකාරී වීම සාමාන්යයෙන් අපේක්ෂා ලැයිස්තුවේ ඉහලින්ම ඇත. ඒ අනුව, හැකි තාක් දුරට ඔබගේ සෞඛ්යය සහ යෝග්යතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබට යහපතක් කළ යුතුය.

Breathalyzer

0

ස්ටීමර්

0

Wundsalben

0